Vision, Mission.
Home » Vision, Mission.
Vision (วิสัยทัศน์)

ใส่ใจลูกค้า พัฒนางานบัญชีตรงตามมาตรฐานและวิชาชีพ

 พัฒนางาน IT ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขข้อกำหนดทางกฏหมาย

Mission (พันธกิจ)

- พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพต่อเนื่องทั้งด้านบัญชีและไอที

- พัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ

- มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า พร้อมเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

- วางระบบเน็ตเวิร์คตามความเหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ

- เป็นที่ปรึกษาแนะนำได้อย่างฉับไว

CAll with us for best solution in finance
  
084-526-2329
CAll with us for best solution in Information technology
  
084-134-0924
( All calls to m.o.p. )
offer01
offer02
offer03